Financiële structuur

Vastned Retail Belgium heeft op 30 juni 2019 een conservatieve financiële structuur die haar toelaat om haar activiteiten ook in 2019 uit te voeren. 

De belangrijkste kenmerken van de financiële structuur zijn op 30 juni 2019:

 • Bedrag opgenomen financiële schulden: € 107 miljoen (excl. marktwaarde financiële derivaten).

 • 92% van de kredietlijnen zijn langetermijnfinancieringen met een gemiddelde resterende looptijd van 4,4 jaar. 8% van de kredietlijnen zijn kortetermijnfinancieringen waarvan 100% kredieten met een onbeperkte looptijd (€ 10 miljoen).

 

Verhouding langetermijn- en korte termijnfinancieringen

Verhouding langetermijn- en korte termijnfinancieringen

 

 • Vervaldata van de kredieten tussen 2023 en 2024.
 • Spreiding van de kredieten over 4 Europese financiële instellingen.
 • € 18,1 miljoen niet-opgenomen beschikbare kredietlijnen om schommelingen in liquiditeitsbehoeften op te vangen en ter financiering van toekomstige investeringen.
 • 64% van de kredietlijnen heeft een vaste rentevoet of is gefixeerd door renteswaps, 36% heeft een variabele rentevoet.
 • Vaste rentevoeten zijn gefixeerd voor een resterende periode van gemiddeld 4 jaar.
 • Gemiddelde rentevoet voor het eerste semester 2019: 1,7% incl. bankmarges.
 • Waarde van de financiële derivaten: € 2,6 miljoen negatief.
 • Beperkte schuldgraad van 30% (27,5% op 31 december 2018) (wettelijk maximum: 65%).
 • Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de bestaande gecontracteerde convenanten en op 30 juni 2019 voldoet de GVV aan deze convenanten.

 

Vervaldagkalender kredietlijnen

Due dates calendar of credit lines