Financiële structuur

Vastned Belgium heeft op 31 december 2022 een conservatieve financiële structuur, met een lage schuldgraad maar wel met een korte looptijd, die haar toelaat om haar activiteiten ook in 2023 uit te voeren. 

De belangrijkste kenmerken van de financiële structuur zijn op 31 december 2022:

 • bedrag opgenomen financiële schulden: € 80,5 miljoen

 • 80% van de beschikbare kredietlijnen bij financiële instellingen zijn lange-termijnfinancieringen met een gewogen gemiddelde resterende looptijd van 1,6 jaar

 • ongebruikte kredietlijnen ter waarde van € 44,5 miljoen

 • Vervaldata van de kredieten tussen 2023 en 2024.
 • Spreiding van de kredieten over 4 Europese financiële instellingen.
 • € 44,5 miljoen niet-opgenomen beschikbare kredietlijnen
 • 64% van de kredietlijnen heeft een vaste rentevoet of is gefixeerd door renteswaps, 36% heeft een variabele rentevoet; van de opgenomen kredieten is dit respectievelijk 98% en 2%
 • Vaste rentevoeten zijn gefixeerd voor een resterende periode van gemiddeld 1,4 jaar.
 • Gemiddelde rentevoet 2022: 1,85% incl. bankmarges.
 • Waarde van de financiële derivaten: € 2,2 miljoen.
 • Beperkte schuldgraad van 26,1% (26,5% op 31 december 2021) (wettelijk maximum: 65%).
 • Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de bestaande gecontracteerde convenanten en op 31 december 2022 voldoet de GVV aan deze convenanten.

 

Vervaldagkalender kredietlijnen

Vervaldagkalender kredietlijnen