Financiële structuur

Vastned Retail Belgium heeft op 31 december 2019 een conservatieve financiële structuur die haar toelaat om haar activiteiten ook in 2020 uit te voeren. 

De belangrijkste kenmerken van de financiële structuur zijn op 31 december 2019:

 • Bedrag opgenomen financiële schulden: € 98,4 miljoen (excl. marktwaarde financiële derivaten).

 • 92% van de kredietlijnen zijn langetermijnfinancieringen met een gemiddelde resterende looptijd van 4,5 jaar. 8% van de kredietlijnen zijn kortetermijnfinancieringen waarvan 100% kredieten zonder een vaste looptijd (€ 10 miljoen).

 

Verhouding langetermijn- en korte termijnfinancieringen

Verhouding langetermijn- en kortertermijnfinancieringen

 • Vervaldata van de kredieten tussen 2023 en 2024.
 • Spreiding van de kredieten over 4 Europese financiële instellingen.
 • € 26,6 miljoen niet-opgenomen beschikbare kredietlijnen om schommelingen in liquiditeitsbehoeften op te vangen en ter financiering van toekomstige investeringen.
 • 81% van de kredietlijnen heeft een vaste rentevoet of is gefixeerd door renteswaps, 19% heeft een variabele rentevoet.
 • Vaste rentevoeten zijn gefixeerd voor een resterende periode van gemiddeld 4,4 jaar.
 • Gemiddelde rentevoet 2019: 1,7% incl. bankmarges.
 • Waarde van de financiële derivaten: € 2,4 miljoen negatief.
 • Beperkte schuldgraad van 27,9% (27,5% op 31 december 2018) (wettelijk maximum: 65%).
 • Er hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de bestaande gecontracteerde convenanten en op 31 december 2019 voldoet de GVV aan deze convenanten.

 

Vervaldagkalender kredietlijnen

Vervaldagkalender kredietlijnen