Bekendmaking van de resultaten van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2021

Op woensdag 28 april 2021 heeft Vastned Belgium een gewone en een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders georganiseerd.

De algemene vergadering van Vastned Belgium heeft alle agendapunten goedgekeurd:

- Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020, alsmede de bestemming van het resultaat.

- Goedkeuring van het remuneratieverslag over 2020 en het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

- Herbenoeming Reinier Walta en Peggy Deraedt als bestuurders van de Vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering van Vastned Belgium heeft eveneens alle agendapunten goedgekeurd:

- Wijziging van de naam van de Vennootschap in "Vastned Belgium".

- Hernieuwing machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en inpandneming van eigen effecten.

- Machtiging aan de raad van bestuur tot vervreemding van eigen effecten.

- Hernieuwing machtiging aan de raad van bestuur om het geplaatst kapitaal te verhogen.

- Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Volledig persbericht: